پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

The 15th National Day of the Engineer

پوستر پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن خدمات مهندسي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی