چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

14th National Conference on Engineering Day

پوستر چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن خدمات مهندسي استان اصفهان با همكاري سازمان مديريت صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی