چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

Fourth National Conference on Environmental Engineering and Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی تجن، مرکز تحقیقات مهندسی محیط‌زیست مازند آب در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست