پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

the 5th International Conference on New Horizons in Humanities and Management

پوستر پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت