چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

The 4th International Conference on Modern Horizons in Humanities and Management

پوستر چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن افق نوين علم و فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت