ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

6th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ