پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، آبان ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ