چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

4th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ