اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

1st National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

پوستر اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ