هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

07th Conference on Quality and Productivity in Electric Industry

هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط شرکت متن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق