ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳

ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

6th Symposium of Iranian Society of Economic Geology

پوستر ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران