نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

1st Conference of Iranian Society of Economic Geology

نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ توسط ،انجمن زمین شناسی اقتصادی ایراندانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران