پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

5th Symposium of Iranian Society of Economic Geology

پوستر پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،انجمن زمین شناسی اقتصادی ایرانانجمن زمين شناسي اقتصادي ايران در شهر مشهد برگزار گردید.