ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

The 6th Congress of the Iranian Psychological Association

پوستر ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط ،انجمن روان شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران