اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران، مهر ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران

The first international conference on chemistry and chemical engineering in Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران

اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران