سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

پوستر سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی