کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

International Conference on New Research Findings in Chemistry and Chemical Engineering

پوستر کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی