پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، بهمن ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

The fifth National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی