اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

The first National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی