چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

The 4th National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی