سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

3rd National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی