هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

The 7th International Conference on Applied Research in Science and Engineeringg

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی