ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، فروردین ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

Sixth International Conference on Applied Research in Science and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی