چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، مهر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

4rd international conference on applied research in science and engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی