بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۲

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی

24th Annual Islamic Banking Seminar

بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در شهر تهران برگزار گردید.