بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی

بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی

22nd Annual Islamic Banking Seminar

بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.