نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

19th Annual Islamic Banking Seminar

نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۸۷ تا ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی