بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۱

بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی

23rd Annual Islamic Banking Seminar

بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی