ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، شهریور ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

The 6th Conference on Architecture and Civil Engineering

پوستر ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران