پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

The 5th Conference on Architecture and Civil Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران