دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

پوستر دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران