نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران، مهر ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

The first national conference on architecture and civil engineering

نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۴ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران