کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی، دی ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی

International conference of System Dynamics and System Thinking

پوستر کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی

کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه الزهرا،انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی