سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها، خرداد ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها

Third National Conference of System Dynamics Association

پوستر سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها

سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها