دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها

The Second National Conference of the Iranian System Dynamics Society

پوستر دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها

دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها