اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

The first national conference of the Iranian Association of Systems Dynamics

پوستر اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم هاانجمن ايراني پوياشناسي سامانه‌ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها