اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

پوستر اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن پویا شناسی سامانه هاانجمن ايراني پوياشناسي سامانه‌ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها