همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، مهر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

National Conference on Sport Sciences Research News

پوستر همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی