بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

Twenty-third conference of the Geological Society of Iran

پوستر بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن زمین شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران