شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

16th Symposium of Geological Society of Iran

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،انجمن زمین شناسی ایرانانجمن زمين شناسي ايران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران