هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس، آبان ماه ۱۳۹۲

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس

1st international Congress on “Zagros Orogen” in 17th Symposium of Geological Society of Iran

پوستر هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن زمین شناسی ایراندانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.