شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

16th Symposium of Geological Society of Iran

شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط انجمن زمین شناسی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران