ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

6th Symposium of Geological Society of Iran

ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۱ تا ۷ شهریور ۱۳۸۱ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران