اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

1st Symposium of Geological Society of Iran

اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۷۶ تا ۶ شهریور ۱۳۷۶ توسط انجمن زمین شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران