نخستین همایش شبکه های الکتریکی هوشمند، مهر ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش شبکه های الکتریکی هوشمند

1st Iranian Conference on Smart Grid

نخستین همایش شبکه های الکتریکی هوشمند در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید.