کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۱

کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند

Conference on Smart Electrical Grids Technology (SEGT2012)

کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس فناوری شبکه‌های الکتریکی هوشمند