کنفرانس شبکه های هوشمند 92، آذر ماه ۱۳۹۲

کنفرانس شبکه های هوشمند 92

Smart Grid Conference

پوستر کنفرانس شبکه های هوشمند 92

کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی،پرديس فني مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس شبکه های هوشمند 92 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس شبکه های هوشمند 92