اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

The first international conference and the sixth national conference

پوستر اولین همایش بین  المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران