دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

2th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran

پوستر دومین  همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.


دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران