سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

3th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran

پوستر سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.


سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران