چهارمین همایش ملی زعفران، آبان ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی زعفران

National Conference on Saffron

پوستر چهارمین همایش ملی زعفران

چهارمین همایش ملی زعفران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه بزرگمهر قائنات در شهر قائنات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی زعفران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی زعفران